Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Vratimov za rok 2014

Dámy a pánové, vážení hosté, bratři a sestry!


Vítám Vás co nejsrdečněji na dnešní výroční valné hromadě vratimovského hasičského sboru.
Dovolte mi, abych Vás v následujících minutách informoval o stavu a činnosti sboru, jednotky a kolektivu mladých hasičů naší organizace v uplynulém roce.

Svou bilanci tedy započnu na poli sborového kulturně společenského života.
Již tradicí se stalo, že v měsíci únoru pořádáme v sále Kulturního střediska ve Vratimově občany oblíbený a vítaný společenský ples. Ve stejném měsíci proběhl také tradiční výstup na Pustevny, nám známý a velmi oblíbený „YDYKSEB“.
V měsíci dubnu jsme v rámci čtvrtečních brigád uklidili okolí a skladové prostory hasičské zbrojnice.
Pro členy sboru a širokou veřejnost nesmí v jarních měsících chybět oslava dne sv. Floriána, patrona hasičů, spojená se stavěním máje a otevíráním ohniště.
Během roku jsme se účastnili několika kulturních akcí, žehnání praporů a ukázek techniky u příležitosti významných oslav výročí a dalších akcí okolních sborů. Nechyběli jsme ani na 9. květnovém setkání hasičských praporů, tentokrát u bratrů v Ostravě Kunčičkách.
V květnu nás čekal, po několikaleté absenci, náročný krok v podobě „Combacku“ do spárů požárního sportu.
Za vše hovoří 1. místo netradiční soutěže PS8 v Řepištích a 4. Místo v okrskové pohárovce sv. Floriána.
V poprázdninové atmosféře, v září, sbor připravil pod záštitou města Vratimov, pro občany hudební ROCK FEST. Hlavním cílem a záměrem bylo uspořádání koncertu amatérských kapel, a dalšího doprovodného programu pro děti a dospělé.
Na akci jste si mohli vyzkoušet hod hasičákem, pro děti byl k dispozici skákací hrad a paintballová střelnice s překážkovou dráhou, kterou pro nás připravil, spolu s ukázkou vojenské techniky, vratimovský ARMY Land.
V průběhu večera nechybělo ani pití piva na čas jak v ženské tak mužské kategorii. Mimo hudby jste mohli na place zaslechnout také klasické „už se to točí, už se to roztáčí“ Radimova kola štěstí. Všichni se na akci náramně bavili, kapely hrály, hosté hodovali, akorát počasí nemile zradilo. Začalo pršet a pršelo shora, zespod, zboku. Nepolevili jsme, přátelé, i když ubylo hostů, tak kapely hrály dále pro své věrné fanoušky.
V tomto duchu hudebně kulturně-společenské události chceme pokračovat i v tomto roce. Velký dík pak patří nejen, realizačnímu týmu, ale i všem ostatním členům našeho sboru, městu Vratimov a partnerům, kteří svou rukou nebo pomocí tuto zdařilou akci podpořili.
V listopadu proběhlo pro členy sboru a jednotky, ukončení soutěžní sezony, společným hokejovým zápasem s následným posezením.
Poslední sborovou akcí končícího roku je již tradiční dopolední setkání 24. prosince, nám dobře známý „Štědrok“.

Nyní se pojďme blíže podívat na naše mladé hasičské následovníky.
Vratimovská hasičská omladina měla 24 členů ve věku od 4 do 15 let. Schází se pravidelně každý pátek od 16 do 18 hodin v hasičské zbrojnici pod vedením vedoucích, Katky a Kamila Neuwirtha, Michala a Hanky Biedroňové.

Postupem času začíná drobotina dorůstat do věku převyšující 15 let a tak se někteří dorostenci vydali cestou směřující k výjezdové jednotce a někteří se pomalu stávají instruktory v tomto mládežnickém kolektivu.

V jarním a podzimní období proběhl víkendový pobyt pro děti na Višňovce.
Na poli sportu svou velkou roli při tréninku sehrálo i víkendové soustředění v areálu vratimovské hasičárny před jarním kolem celostátní hry Plamen kde mladí borci obsadili krásné 8. místo.
V loňské soutěžní sezóně byli rovněž mládežníci účastni nejedné soutěže pořádané okolními sbory. Neopomněli ani jarního a podzimního kola celostátní hry Plamen.
Na podzimní první říjnovou sobotu jsme připravili pro mladé hasiče již 20. ročník branného závodu mládeže s názvem Memoriál Lukáše Pastrňáka. I tento ročník, jakožto i ročníky minulé, byl početně pestrý na kolektivy mladších a starších žáků z okresů Ostrava a Frýdek Místek. Nechyběl ani náš vratimovský výběr, který byl soutěžními pěticemi zastoupen v obou zmíněných kategoriích.
Jako každý rok mládežníci pořádali nejrůznější doprovodné akce, jako stanování u hasičárny spojené s tradičním opékáním špekáčků nebo výlet na Ondřejník.
Na Den dětí se vratimovští zúčastnili akce pro děti v areálu OZO Ostrava, kde bylo připraveno množství naučných i zábavných atrakcí. Završením školního roku se děti za podpory výjezdové jednotky projely v záchranářském člunu na řece Ostravici.
V měsíci prosinci jsme pro malé hasiče připravili mikulášskou nadílku a vánoční besídku.

Tímto bych chtěl všem vedoucím a instruktorům kolektivu mladých hasičů poděkovat za jejich nelehkou trpělivou a obětavou práci s dětmi, kterou odvádějí pro náš sbor. Nemohu také opomenout poděkovat naším mladým hasičům za jejich sportovní a kulturní reprezentaci vratimovského hasičstva. Buďme na ně právem hrdí a pyšní s vědomím toho, že mezi nimi vyrůstá další generace našich následovníků v hasičské myšlence.

Hasičská myšlenka „Bližnímu ku pomoci, vlasti k ochraně“ je hnacím prvkem zásahové jednotky, s jejíž činností Vás podrobně seznámím v následující části své výroční zprávy.
Stejně jako v předchozích letech je zařazena v kategorii JPO II.
Je tedy jednotkou s územní působností i mimo katastrální území zřizovatele, z čehož plyne povinnost zajištění pohotovosti čtyřčlenného družstva s dobou výjezdu do 5 minut od vyhlášení poplachu z místa své dislokace.
Systém pohotovosti jednotky je finančně zajišťován zřizovatelem jednotky, tedy městem Vratimov a také dotacemi Moravskoslezského kraje a ministerstva financí. Zároveň je naše jednotka v rámci Moravskoslezského kraje předurčená k zásahům při dopravních nehodách a pro zásahy na vodě.

V uplynulém roce naše jednotka provedla celkem 135 zásahů.Jako v předešlých letech převažují zásahy technického charakteru, jako otevření uzavřených prostor, čerpání vody a odstraňování nebezpečných stavů. Nesmím však ani vynechat 12 požárů, 8 dopravních nehod a 3 případy únik nebezpečné látky.
Mezi největší zásahy patřily zásahy mimo území našeho města, kterých bylo celkem 15.
Jednalo se například o požár dopravníkového pásu v areálu ArcelorMittal Ostrava, nebo výbuch a následný požár v areálu celního úřadu v Paskově na podzim loňského roku.
Jako ocenění, za dobře odvedenou práci, lze také pochopit naši účast na Dnech NATO, které se již tradičně konaly na letišti Leoše Janáčka v Mošnově. Naše jednotka byla přizvána společně se 3 dalšími vybranými, aby zajišťovala požární bezpečnost na této mezinárodní vojenské akci.
Činnost jednotky to nejsou jen zásahy, je to i odborná příprava členů jednotky, výcvik, údržba techniky a objektu hasičské zbrojnice. K této činnosti je zapotřebí mnoho času a také lidí ochotných se podílet na této společné práci. Proto nás těší, že i v loňském roce se podařilo rozšířit řady naši jednotky o nové členy. V současné době je několik členů jednotky z obcí a měst z okolí Vratimova. Motivací v jejich případě bylo většinou dobré jméno jednotky mezi hasiči a také úroveň práce naší jednotky. Tento fakt nás může jen těšit.
Pro zajištění fyzické a odborné úrovně členů jednotky se pravidelně provádí odborná a fyzická příprava, dle ročního plánu odborné přípravy a to po jednotlivých družstvech jednotky, nebo u rozsáhlejších témat hromadně pro celou jednotku.
K provádění výcviku není využíván jen objekt hasičské zbrojnice ve Vratimově, ale také různé další objekty v rámci našeho města, ale i mimo město. Bohužel v současné době je čím dál tím obtížnější zajistit vhodné objekty pro tyto výcviky.
Vzhledem k předurčenosti jednotky k zásahům při dopravních nehodách jsou vybraní členové jednotky pravidelně vysílání na speciální instruktážně metodická zaměstnání. Ty jsou každoročně organizovány HZS MSK přímo u výrobce automobilů ve Škodě Mladá Boleslav.
Součástí odborné přípravy jsou také taktická cvičení, kterých jednotka v průběhu roku absolvovala několik a to jak na území města, tak i v okolních obcích.

Po celý rok pravidelně probíhala drobná údržba jak techniky a technických prostředků, tak i budovy hasičské zbrojnice, na které byla provedena celková rekonstrukce hromosvodu.
Vzhledem ke stáří a stavu budovy je dalším krokem a to nejen pro nás pro hasiče, ale také pro vedení našeho města příprava projektové dokumentace pro celkovou rekonstrukci hasičárny. Vhodně připravený projekt je podmínkou pro úspěšné zajištění finančních prostředků z veřejných zdrojů a dotací, které by měly být v následujícím období směřovány na opravu hasičských zbrojnic.
Díky štědrosti našeho zřizovatele, tedy města Vratimova, který z největší části nese tíhu finančního zabezpečení provozu zásahové jednotky a díky finančním prostředkům získaných z prodeje našeho bývalého zásahového automobilu CAS-32 T148 se podařilo uskutečnit v loňském roce několik akcí.
Byla realizována nová barevná povrchová úprava vozidla CAS-15 Renault za pomoci polepu fóliemi v reflexních barvách. Tím došlo nejen k barevnému sjednocení našich zásahových vozidel, ale také ke značnému zvýšení bezpečnosti zasahujících hasičů, a to nejen při samotném zásahu, ale hlavně, při jízdě k němu.
Dále byla provedena rozsáhlá oprava vozidla CAS-32 T815, které bylo v roce 2013 získáno bezplatným převodem do vlastnictví města od HZS MSK.
Hlavní akcí, zejména po finanční stránce pak bylo zajištění provedení vnitřní úpravy a vestavby do vozidla DA 12 Renault Master, které nám bylo městem zakoupeno v roce 2013. Po počátečních těžkostech s výběrem vhodného dodavatele, vzhledem k našim specifickým požadavkům na uspořádání vestavby, se nám nakonec podařilo najít vhodné technické řešení i zpracovatele. V současné době se celá akce realizuje.
Celkově si všechny tyto zmíněné akce vyžádaly bezmála 400 000 Kč.

Díky dotacím z Moravskoslezského kraje si mohla naše jednotka, za účasti naši paní starostky, při slavnostním aktu na centrální stanici HZS MSK v Ostravě Zábřehu koncem minulého roku, převzít sadu zcela nového hydraulického vyprošťovacího nářadí Holmatro. Zařízení bylo jednotce, z krajské dotace, zakoupeno s ohledem na její předurčenost pro zásahy při dopravních nehodách a je tak náhradou za starší vyprošťovací zařízení značky Lucas. Toto nové zařízení v hodnotě cca 800 000 Kč je v současné době technickou špičkou světové úrovně a je tedy velkým přínosem ke zkvalitnění a zefektivnění zásahové činnosti výjezdové jednotky.

Jistou samozřejmostí se stala také spolupráce naší jednotky s ostatními organizacemi v našem městě. Jedná se zejména o již tradiční spolupráci se základní školou na Datyňské ulici při organizaci jejich branného dne, nebo
o ukázku techniky při akcích pořádaných Domem dětí a mládeže či okolními sbory.
Jak je vidět práce v jednotce je sice velice pestrá a zajímavá, ale také časově, odborně a fyzicky náročná. Z uvedeného vyplývá, že i v uplynulém roce bylo provedeno členy jednotky velké množství práce a to na úkor jejich vlastního volného času. Není jednoduché skloubit pracovní a osobní život s prací v jednotce a pro jednotku, která je zde připravena pro občany našeho města, kdykoliv a téměř s čímkoli pomoci.
Těší nás fakt, že se nám začíná dařit přijímat do naší jednotky nové mladistvé posily a to zejména z řad námi odchované hasičské mládeže. Tento fakt jen potvrzuje, že investice do práce s mládeží není marná, i když řečeno, ekonomický slovníkem, návratnost investice je dlouhá a nízká.

Celá činnost hasičské jednotky a její rozvoj a její další zlepšování ku prospěchu všech nestojí jen na lidských zdrojích, ale také na dobrém finančním zázemí. Tuto oporu má jednotka ve svém zřizovateli a tím je Město Vratimov. Nelze si představit, že by bylo možno dosáhnout dnešní úrovně vratimovských hasičů, bez vstřícného postoje našeho města a zejména pak bez toho aby bylo vytvořeno odpovídající finanční zázemí pro naši činnost.
Lze si jen přát, aby i v době dnešní ekonomické recese, byla podpora ze strany našeho zřizovatele alespoň na takové úrovni, jako doposud, k vzájemné-
mu oboustrannému prospěchu.

Tímto jsem Vás seznámil s činností vratimovského hasičského sboru v uplynulém roce a závěrem mi zbývá jen poděkovat všem, kteří se podílejí na práci naší organizace.
To vše by nebylo možné zejména bez podpory těch nejbližších, rodiny a přátel,
za což jim srdečně děkujeme.
Také děkujeme představitelům města a spolupracujícím organizacím za veškerou podporu a spolupráci v minulém roce. Nesmím opomenout všechny sponzory
a příznivce našeho sboru, kteří jsou významnými pomocníky při naši dobrovolné činnosti.

Závěrem mi dovolte, abych Vám do roku 2015 popřál hodně štěstí, zdraví, úspěchů a rodinné pohody.


Děkuji Vám za pozornost.