Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Vratimov za rok 2011

Dámy a pánové, vážení hosté, bratři a sestry!


Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal na dnešní výroční valné hromadě a v následujících minutách Vás informoval o činnosti naší organizace v uplynulém roce.

Pevný základ našeho sboru spočívá v práci s mládeží, represivní činnosti zásahové jednotky a pořádání kulturně – společenských akcích nejen pro členy naší organizace, ale i pro širokou veřejnost.
Nejprve bych se rád zmínil o činnosti oddílu mladých hasičů. Kolektiv čítal v uplynulém roce 38 dětí, které jsou rozděleny do dvou skupin, scházejících se každý pátek v hasičské zbrojnici.
Jedna skupina tzv. přípravka je tvořena 14 dětmi předškolního věku. Tuto naši drobotinu mají na starosti Hanka Biedroňová a Martina Kulštejnová.
Za příznivého počasí se schůzky většinou konají v okolí hasičské zbrojnice, kdy si děti hrají míčem, lanem, opatrně překonávají kladinu. Samozřejmě jsou to hasiči a proto se pro ně připravují hry s různými prvky hasičského charakteru, jako je spojování hadic a jejich napojování na rozdělovač. V teplém počasí využívají jimi velice oblíbenou džberovou stříkačku, při které je vždycky velká legrace. V zimním období a za nepříznivého počasí se schůzky odehrávají v budově hasičárny, kde je pro děti zřízena klubovna a také je využívaná kulturní místnost. V těchto vnitřních prostorách zbrojnice děti hrají různé hry, jež podporují jejich zručnost, paměť a fantazii. Podle zájmu dětí také zapojujeme dospělé hasiče, kteří se dětem věnují po odborné stránce v oblasti požární ochrany, značek, uzlů a hasičské techniky. Velké poděkování patří bratru Michalu Biedroňovi za tuto pomoc s nejmenšími.
Druhou 24 člennou skupinu tvoří děti školního věku 7 – 15 let, vedoucím je Kateřina Neuwirthová.
V uplynulém roce měli mladí hasiči nejedno víkendové soustředění v hasičské zbrojnici, tzv. Noc na hasičárně, za účelem intenzivního tréninku,
požárního sportu. Tyto soustředění pak naše omladina zúročila v průběhu celého roku, kdy se týmy mladších a starších žáků zúčastnily nejedné soutěže pořádané okolními sbory a nechyběli jsme ani na jarním kole celostátní hry Plamen v Ostravě Martinově a podzimním Šenově. Konkurence a dravost ostatních týmů byla veliká. Pro nadcházející jarní kolo hry Plamen mají však umístěním “Dobře našlápnuto“. Nesmíme opomenout ani náš místní Memoriál Lukáše Pastrňáka, kde se tým mladších umístil na 9. místě a tým starších žáků byl na 4. místě.
Mimo hasičský sport mladí hasiči v průběhu roku zažili dětský den spojený s opékáním párků, letní táboření u hasičárny a také putovali na Solárku a Ondřejník.
Velký ohlas sklidilo cvičení připravené výjezdovou jednotkou pro naše mladé hasiče. Ti si mohli v zásahových oblecích a přilbách vyzkoušet, jaké je to být velkým hasičem. Za světel majáků děti vyjely k opravdovému požáru a sami si pomocí vysokotlakého proudu z Renaultu uhasili požár dřevěného domečku.
V záři se pak MH hasiči aktivně zapojili do velké akce nesoucí název „ Den záchranných složek“. Naše drobotina si k této příležitosti nacvičila malou ukázku hasičské činnosti, od práce s hadicemi až po sestřik určeného cíle džberovkou. Starší žáci v programu akce nemohli chybět a předvedli veřejnosti ukázkový požární útok.
Závěrem roku čekala na děti Helouvínská diskotéka, Mikulášská nadílka a vánoční besídka, kde jim Ježíšek za celoroční snažení zanechal bohatou nadílku. Děti našly pod vánočním stromečkem nové savice, džberovou stříkačku a proudnice, z kterých měly obrovskou radost.

Dále bych se rád zmínil o činnosti zásahové jednotky.
Stejně jako v předchozích letech je zařazena v kategorii JPO II. Je tedy jednotkou s územní působností i mimo katastrální území zřizovatele z čehož plyne povinnost zajištění pohotovosti čtyřčlenného družstva s dobou výjezdu do 5 minut od vyhlášení poplachu z místa své dislokace.
V uplynulém roce naše jednotka provedla celkem 150 zásahů, přičemž 12 z nich bylo mimo území naši obce. Jednalo se o zásahy na katastru sousedních měst a obcí, jako jsou Ostrava-Hrabová, Stará Bělá, Řepiště a Václavovice.
K prvnímu zásahu vyjížděla hned v prvních hodinách roku 2011. Šlo o požár v sousedních Řepištích, který vznikl krátce po jedné hodině ranní 1. ledna. V uplynulém roce jednotka vyjela celkem k 18 požárům, 6 dopravním nehodám, 2 planým poplachům, 2 krát se jednalo o záchranu osob. Zbytek z celkového počtu tvořily nejrůznější technické zásahy, jako čerpání vody, otevření uzavřených prostor a likvidace bodavého hmyzu.
Nedílnou součástí práce jednotky je také práce pro naše město, ať už se jedná o kácení a ořez stromů na žádost městského úřadu v rámci odborné přípravy a výcviku jednotky, nebo zajištění provozu vysoušečů pro potřeby objektů v majetku města a pro naše občany.
Po pracovní stránce byl loňský rok pro jednotku velice náročný. Svépomocí došlo k provedení rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení v prostorech garáží a technického zázemí stanice, na které se podíleli zejména Vítězslav Bujok, Kamil Neuwirth a Martin Šustr.
Další velkou dokončenou akcí byla rekonstrukce zásahového vozidla CAS-32 na podvozku T148. Tříletá práce na opravách a úpravách tohoto vozidla, znamenala postupné opravy podvozkové části, následně pak provedení opravy vnitřku nádrže na vodu, a rekonstrukci nástavby, včetně výroby nových úložných prostor spojené rekonstrukcí plošiny nástavby. Celá oprava byla završena novým přelakováním vozidla. To vše znamenalo odpracování tisíců hodin a ušetření nemalých finančních prostředků našemu zřizovateli, tedy městu Vratimov. Největší díl práce rekonstrukce odvedli Marek a Michal Biedroňovi, zejména při svářečských a konstrukčních úpravách nástavby vozidla.
V průběhu celého roku pak byly prováděny drobné opravy a údržba jak budovy hasičské zbrojnice, tak vnitřního vybavení a technických prostředků, které jednotka využívá. Díky finanční přízni, které se těšíme ze strany našeho města se bude v nejbližší době také realizovat výměna zbývající dvojice výjezdových vrat v garáži hasičské stanice. Akce si vyžádá náklady ve výši cca 180 000 Kč a výrazně přispěje k ušetření finančních prostředků za vytápění, ale také zefektivní a urychlí výjezd požární techniky.
Pro zajištění fyzické a odborné úrovně členů jednotky se pravidelně provádí odborná a fyzická příprava, dle ročního plánu odborné přípravy a to po jednotlivých družstvech jednotky, nebo u rozsáhlejších témat hromadně pro celou jednotku.
V jarních měsících jsme společně se členy jednotek hasičských sborů Radvanic, Bartovic, Šenova a Havířova absolvovali intenzivní třídenní odbornou přípravu v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích. Na členy jednotek čekalo několik desítek akci imitujících skutečné zásahy, tak aby si osvojili taktické postupy, znalosti a upevnili dovednosti při používání technických prostředků. Všichni zúčastnění velice kladně hodnotili tento typ odborné přípravy a jsme pevně rozhodnuti se akce i v letošním roce zúčastnit v co největším počtu. V dubnu jsme pak byli účastni instruktážně metodického zaměstnání v Hlučíně, které bylo zaměřeno na vyprošťování osob z havarovaných vozidel.
V rámci další odborné přípravy jednotka provedla 2 taktická cvičení, přičemž jedno z nich bylo organizováno jako součást oslav 100. výročí založení našeho sboru pro jednotky z okrsku Ostrava-venkov. Námětem cvičení byl výbuch v budově základní školy na Datyňské ulici, spojený s požárem v suterénu budovy. Hasiči si museli poradit nejen s požárem, ale i s velkým počtem zraněných osob, jejichž úlohu velmi věrně ztvárnili dobrovolníci z řad Českého červeného kříže.
Samostatnou kapitolou je pak podíl členů jednotky na organizaci a zajištění důstojného průběhu oslav 100. výročí založení naši organizace, které jsme oslavili v uplynulém roce. Jednotka a její členové se angažovali v průběhu celého roku ve všech akcích spojených s tímto výročím. Zejména v průběhu zářijové akce pro veřejnost byla práce jednotky bohatě prezentována. Ať už se jednalo o statické ukázky naši zásahové techniky, ale také o dynamické ukázky například na zásah při dopravní nehodě, který byl veřejností oceněn bouřlivým potleskem.
Samozřejmostí je také spolupráce jednotky s ostatními organizacemi v našem městě. Jedná se zejména o již tradiční spolupráci se základní školou na Datyňské ulici při organizaci jejich branného dne, nebo o ukázku techniky při akcích pořádaných Domem dětí a mládeže, na kterých jsme již několik let pravidelným hostem.
Z uvedeného vyplývá, že i v uplynulém roce bylo provedeno členy jednotky velké množství práce a to na úkor jejich vlastního volného času. Není jednoduché skloubit pracovní a osobní život s prací v jednotce a pro jednotku, která je zde připravena pro občany našeho města, kdykoliv a téměř s čímkoli pomoci. O to více nás těší, že se oproti předchozím rokům, podařilo řady naši jednotky rozšířit o nové členy, kteří mají zájem pracovat v jednotce a pomoci tak občanům našeho města a společnosti jako takové. Není bez zajímavosti, že někteří noví členové nejsou z našeho města a do jednotky dojíždějí z okolních měst a obcí, což je dokladem dobrého jména vratimovských hasičů, které přesáhlo naše městské hranice.
Celá činnost hasičské jednotky a její rozvoj a další zlepšování ku prospěchu všech nestojí jen na lidských zdrojích, ale také na dobrém finančním zázemí. Tuto oporu má naše jednotka ve svém zřizovateli a tím je Město Vratimov. Nelze si představit, že by bylo možno dosáhnout dnešní úrovně hasičů v tomto městě, bez vstřícného postoje našeho města a zejména pak bez toho aby bylo vytvořeno odpovídající finanční zázemí pro naši činnost.
Lze si jen přát, aby i v dnešní, ekonomicky složité situaci, byla podpora ze strany našeho zřizovatele alespoň na takové úrovni jako doposud a k oboustrannému prospěchu.
 

Činnost naší organizace nespočívá jen v práci s mládeží a činnosti zásahové jednotky. Každoročně pro naše členy a spoluobčany organizujeme kulturně-společenské akce.
Již tradicí se stalo, že první sobotu v měsíci únoru pořádáme v sále Kulturního střediska Vratimov občany oblíbený společenský ples. Ve stejném měsíci proběhl také již tradiční výstup na Pustevny, námi velmi oblíbený „YDYKSEB“ v minulém roce však již tradičně s bratry z Ostravy Radvanic. Doufáme, že v této spolupráci setrváme i v dalších létech. V měsíci dubnu jsme v rámci brigád uklidili okolí a skladové prostory hasičské zbrojnice.
Pro členy sboru a širokou veřejnost nesmí v jarních měsících chybět oslava dne sv. Floriána, patrona hasičů, spojená se stavěním máje a otevíráním ohniště.
Během roku jsme se účastnili několika kulturních akcí, žehnání praporů a ukázek techniky u příležitosti významných oslav výročí a dalších akcí okolních sborů. Nechyběli jsme ani na 6. květnovém setkání hasičských praporů, tentokrát v Ostravě – Petřkovicích.
V sobotu, dne 4. června si Sbor dobrovolných hasičů ve Vratimově slavnostní valnou hromadou připomenul 100. výročí svého založení. Valná hromada se konala v Domě zahrádkářů, za přítomnosti významných hostů, z řad vedení našeho města, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, představitelů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okolních sborů a spolupracujících organizací. Přítomní hosté byli seznámení s bohatou historií sboru. Bylo zmíněno založení sboru v roce 1911, práce sboru v průběhu obou světových válek i v meziválečném období a také poválečné události až do současné doby.
Součástí akce bylo i předání ocenění hostům a členům naší organizace. U příležitosti stých oslav byla sborem vydána pamětní medaile a také historie vratimovského hasičstva upravená do knižní podoby.
Na závěr pak byla k historickému praporu našeho sboru připjata slavnostní stuha zhotovená právě k tomuto výročí.
Slavnostní schůze však nebyla jedinou akcí, která se v tomto roce v souvislosti se stým výročím založení naši organizace konala.
V sobotu 17. září se na Radničním náměstí uskutečnila, již zmíněná, velkolepá akce nesoucí název „Den záchranných složek“. Záštity se ujali starostka města Vratimova JUDr. Dagmar Hrudová a náměstek ostravského primátora Bc. Aleš Boháč. V průběhu této akce se návštěvníci mohli těšit na ukázky práce hasičů, městské i státní policie a bohatý doprovodný kulturní program. Součástí akce byla také výstava věnovaná historii hasičů v našem městě.
Na akci byl k vidění i historický autobus, který v pravidelných intervalech pendloval mezi Vratimovem a Ostravou Radvanicemi, kde probíhala podobná velkolepá akce. Tím byla zajištěna možnost účasti veřejnost na obou těchto akcích.
Milé a příjemné překvapení si pro nás připravili radvaničtí bratři hasiči svým blahopřáním, vystoupením paní harmonikářky a předáním velikého dortu ve tvaru medaile, za což bych jim chtěl ještě jednou moc poděkovat.
Velký dík pak hlavně patří, otci myšlenky organizovat tuto akci, Rostislavu Honusovi, ale i všem ostatním členům našeho sboru, paní starostce, partnerům a sponzorům, kteří svou rukou nebo podporou podpořili tak honosné dílo, které pro náš sbor znamenalo důstojné oslavení tak významného výročí, jakým 100 let bezpochybně je.
Neleníme ani však v požárním sportu. I poslední dubnové odpoledne probíhalo v tomto duchu a do Vratimova se sjely bratské sbory našeho okrsku Ostrava – Venkov aby změřily své síly v již tradiční pohárové soutěži.
Mezi další sportovní akce pořádané naším sborem již tradičně patří silově vytrvalostní soutěž TFA Vratimov CUP v červnu. Také letošní, již 11. ročník, bude součástí Poháru ředitele HZS MSK v TFA. Hasiči v plné zásahové výstroji za použití dýchacích přístrojů musejí v soutěži překonat velmi náročnou trať s mnoha překážkami. Díky přízni sponzorů byla akce velmi dobře zajištěna a viděli jsme krásné sportovní výkony. V červenci se pak družstvo mužů rozhodlo změřit své síly s ostatními soutěžními kolektivy v Rýmařově.
Jak jsem se již dříve zmínil, připravili jsme pro mladé hasiče již 17. ročník branného závodu mládeže - Memoriál Lukáše Pastrňáka. Všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu všech zmíněných soutěží, děkuji.
Mezi činnosti na úseku prevence patří hlavně představování zásahové techniky a její nejrůznější výstroje občanům města, či exkurze žáků mateřských a základních škol. K prevenci jsou také využity naše webové stránky, kde lze snadno nalézt jak se chovat, když zazní siréna, popřípadě jaké nástrahy může skrývat topná sezóna nebo říční jez a mnoho dalších užitečných rad a informací.
Také v loňském roce jsme nelenili a pokračovali v postupné obnově vnitřního vybavení naší zbrojnice. Díky dotacím městského úřadu na činnost zájmové organizace a kladným hospodářským výsledkům z pořádaných akcí jsme mohli dovolit zakoupit například, patry stan a cyklotrenažér do naší hasičské posilovny.
 

Tímto jsem vás seznámil s činností organizace v uplynulém období a na závěr mi zbývá jen poděkovat všem, kteří se podílejí na práci naší organizace. Členům sboru, kteří svůj volný čas věnují pro bezpečnost jiných.
To všechno by nešlo zejména bez podpory těch nejbližších, rodiny a přátel.
Za což jim srdečně děkujeme.
Také děkujeme představitelům města a spolupracujícím organizacím za veškerou podporu a spolupráci v minulém roce. Nesmím opomenout všechny sponzory
a příznivce našeho sboru, kteří jsou významným pomocníkem při naši dobrovolné činnosti.
Závěrem mi dovolte, abych Vám do roku 2012, popřál hodně štěstí, zdraví, úspěchů a rodinné pohody.


Děkuji za pozornost.