Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Vratimov za rok 2012

Dámy a pánové, vážení hosté, bratři a sestry!


Vítám Vás co nejsrdečněji na dnešní výroční valné hromadě vratimovského hasičského sboru.
Dovolte mi, abych Vás v následujících minutách informoval o stavu a činnosti sboru, jednotky a kolektivu mladých hasičů naší organizace v uplynulém roce.


Svou bilanci tedy započnu na poli sborového kulturně společenského života.
Již tradicí se stalo, že první sobotu v měsíci únoru pořádáme v sále Kulturního střediska ve Vratimově občany oblíbený a vítaný společenský ples. Ve stejném měsíci proběhl také tradiční výstup na Pustevny, nám známý a velmi oblíbený „YDYKSEB“. V minulém roce opět tradičně s bratry z Ostravy Radvanic, poprvé však i nově s bratry z Ostravy Bartovic. Doufáme, že v této plodné mezi-sborové spolupráci setrváme i nadále.
V měsíci dubnu jsme v rámci čtvrtečních brigád uklidili okolí a skladové prostory hasičské zbrojnice.
Pro členy sboru a širokou veřejnost nesmí v jarních měsících chybět oslava dne sv. Floriána, patrona hasičů, spojená se stavěním máje a otevíráním ohniště.
Během roku jsme se účastnili několika kulturních akcí, žehnání praporů a ukázek techniky u příležitosti významných oslav výročí a dalších akcí okolních sborů. Nechyběli jsme ani na 7. květnovém setkání hasičských praporů, tentokrát u bratrů ve Václavovicích.
Měsíc červen, měsíc sportu, v naší organizaci tradičně patří silově vytrvalostní soutěži TFA Vratimov CUP. Loňský již 11. ročník, který byl opět součástí Poháru ředitele HZS MSK v TFA se setkal nejen s bohatou tuzemskou účastí, ale i prvně se zahraničním zastoupením z Polska a Slovenska.
Hasiči v plné zásahové výstroji, za použití dýchací techniky, musejí co nejrychleji v soutěži překonat velmi náročnou trať s mnoha překážkami. Díky přízni sponzorů byla akce nejen velmi dobře zajištěna, ale i kladně hodnocena. K vidění byly opravdu krásné, mnohdy dech-beroucí sportovní výkony.

Významnou společenskou událost zaznamenal Vratimov v září, kdy se na Radničním náměstí uskutečnila, podle vzoru předešlého roku, velkolepá akce nesoucí název „Den záchranných složek“. Záštity nad akcí se ujali starostka města Vratimova JUDr. Dagmar Hrudová a město Ostrava. V průběhu této akce se návštěvníci mohli těšit na ukázky práce hasičů, městské i státní policie a bohatý doprovodný kulturně společenský program zakončený koncertem Pavla Dobeše a Rudy z Ostravy.
Velký dík pak hlavně patří, otci myšlenky organizovat tuto akci, Rostislavu Honusovi, ale i všem ostatním členům našeho sboru, paní starostce, partnerům a sponzorům, kteří svou rukou nebo podporou podpořili tak významnou a prestižní událost.
Svou ukázkou obohatili program tohoto dne i naši nejmenší hasiči tělem a duší.
Svým hasičským vystoupením, které si děti musely připravit za velmi krátkou dobu, se pak prezentovaly před celým městem. Tréma byla veliká, ale zvládli to. Po vystoupení jejich MINI zásahového družstva a uhašení závěrečného ohníčku, byly děti odměněny velikým potleskem.


Pojďme se tedy blíže podívat na tyto naše mladé hasičské následovníky.
Vratimovská hasičská omladina má 27 členů ve věku od 4 do 15 let. Schází se pravidelně každý pátek od 16 do 19 hodin v hasičské zbrojnici pod vedením vedoucích, Katky a Kamila Neuwirtha, Hanky a Michala Biedroně.
Postupem času začíná drobotina dorůstat do věku převyšující 15 let a tak se někteří dorostenci vydali cestou směřující k výjezdové jednotce a někteří se pomalu stávají instruktory v tomto mládežnickém kolektivu.
Děti během roku zažily i spoustu dobrodružství s výjezdovou jednotkou, která si pro ně připravila lanovou dráhu zřízenou v garážích hasičárny, vyzkoušely si použití lezecké techniky, zjistily co je to sedák a k čemu slouží karabiny. Také měly možnost zažít jízdu v hasičském člunu na řece Ostravici.
Jako každý rok pořádali nejrůznější akce, jako jsou například diskotéky pro vratimovské děti, kde naši mladí hasiči vžívají do role pořadatelů, prodávají mimo jiné vstupenky, jsou v bufetu jako prodejci nealka či cukrovinek.
V loňské sezóně mládežníci prodělali několik soustředění nazývaných NOC na hasičárně a byli účastni nejedné soutěže pořádané okolními sbory. Neopomněli ani na jarní a podzimní kolo celostátní hry Plamen.
Na pozimní první říjnovou sobotu jsme připravili pro mladé hasiče již 18. ročník branného závodu mládeže s názvem Memoriál Lukáše Pastrňáka. I tento ročník, jakožto i ročníky minulé, byl početně pestrý na kolektivy mladších a starších žáků z okresů Ostrava a Frýdek Místek. Nechyběl ani náš vratimovský výběr, který byl soutěžními pěticemi zastoupen v obou zmíněných kategoriích.
V měsíci prosinci jsme pro malé hasiče připravili mikulášskou nadílku a diskotéku.
Tímto bych chtěl všem vedoucím kolektivu mladých hasičů poděkovat za jejich nelehkou trpělivou a obětavou práci s dětmi, kterou odvádějí pro náš sbor. Nemohu také opomenout poděkovat naším mladým hasičům, za jejich sportovní a kulturní reprezentaci vratimovského hasičstva. Buďme na ně právem hrdí a pyšní s vědomím toho, že mezi nimi vyrůstá další generace našich následovníků v hasičské myšlence.

Hasičská myšlenka „Bližnímu ku pomoci, vlasti k ochraně“ je hnacím prvkem zásahové jednotky s jejíž činností Vás podrobně seznámím v následující části své zprávy.
Stejně jako v předchozích letech je zařazena v kategorii JPO II. Je tedy jednotkou s územní působností i mimo katastrální území zřizovatele, z čehož plyne povinnost zajištění pohotovosti čtyřčlenného družstva s dobou výjezdu do 5 minut od vyhlášení poplachu z místa své dislokace.
V uplynulém roce naše jednotka provedla celkem 128 zásahů, přičemž 17 z nich bylo mimo území naši obce. Jednalo se o zásahy na katastru nejen sousedních měst a obcí, jako jsou Ostrava-Hrabová, Řepiště a Václavovice, ale jde i o zásahy v katastrech vzdálenějších obcí, jako je Stará Bělá, Lískovec u Frýdku Místku nebo dokonce katastr obce Hamry, v Beskydech.
Z uvedených zásahů bylo 20 požárů, 11 dopravních nehod a 2 krát se jednalo o záchranu osoby z vodního toku. Zbytek událostí tvoří zásahy technického charakteru, jako je čerpání vody, likvidace bodavého hmyzu, či odstraňování nejrůznějších nebezpečných stavů. K největším zásahům, jakých se jednotka loni, a snad i v celé své historii účastnila, patřil právě lesní požár v katastru obce Hamry, který desítky hasičských jednotek likvidovalo několik dní.
A to v uplynulém roce nebylo událostí tolik, co do počtu, jako v letech minulých. Nejednou se jednalo o události mnohdy bohužel s velmi tragickým koncem, ať už jde o smrtelné dopravní nehody, tak také případy utonulých v řece Ostravici.
Nedílnou součástí práce jednotky je také práce pro naše město, ať už se jedná o kácení a ořez stromů na žádost městského úřadu v rámci odborné přípravy a výcviku jednotky, nebo zajištění provozu vysoušečů pro potřeby objektů v majetku města a pro naše občany.
K dalšímu prohloubení spolupráce s městem přispěla také možnost zaměstnat členy jednotky v Technických službách, kde jim je umožněno i v pracovní době zajišťovat akceschopnost naši jednotky a naopak, my Technickým službám dle našich možností vypomáháme drobným servisem techniky a podobně. Tento vstřícný přístup výrazně přispěl k usnadnění práce našeho zásahového družstva. Za tento vstřícný přístup patří starostce našeho města JUDr. Hrudové a ředitelce TS Ing. Karolové velký dík.
Jako ocenění práce lze také pochopit naši účast na Dnech NATO, které se již tradičně konaly na letišti Leoše Janáčka v Mošnově. Naše jednotka byla přizvána společně se 3 dalšími vybranými, aby zajišťovala požární bezpečnost na této mezinárodní vojenské akci.
Po pracovní stránce byl loňský rok pro jednotku velice náročný. Svépomocí došlo k dokončení rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení v prostorech garáží a technického zázemí stanice.
Na začátku roku pak byla realizována a dokončena výměna zbývajících garážových vrat, za nové sekční, s elektrickým pohonem a dálkovým ovládáním. Po celý rok pak probíhala drobná údržba jak techniky, tak budovy hasičské zbrojnice a technických prostředků.
Díky krajské dotaci byl realizován nákup novější sady hydraulického vyprošťovacího zařízení, která nahradila staré, již dosluhující zapůjčené zařízení. Svépomocí pak byla zajištěna a realizována montáž tohoto zařízení do zásahového vozidla, čímž byly městu ušetřeny nemalé finanční prostředky.
Velký dík za finanční podporu patří, hlavně našemu zřizovateli, tedy městu Vratimov. Díky tomuto finančnímu zázemí, které máme, jsme byli schopni také v uplynulém roce obohatit naše vybavení o mnoho nových prostředků, ať už se jednalo o zdravotnické vybavení, nové nářadí, obměnu ochranných pracovních pomůcek a podobně.
Významné je zejména pořízení osobního automobilu, náhradou za vozidlo, pouze zapůjčené, které již v loňském roce dosloužilo. Pořízený nový osobní automobil, který před tím sloužil u Hasičského záchranného sboru, byl odkoupen od magistrátu města Ostravy a bude zejména užíván pro potřeby střídání zasahujících hasičů při mimořádných událostech. V případě naší jednotky je to dost častý problém, kdy lidé musí nastoupit do zaměstnání v průběhu zásahu a podobně. Své další opodstatněné využití bude mít při dopravě materiálu, zajišťování drobných nákupů, odvozu technických prostředků k servisu a ostatním potřebám zajišťující akceschopnost jednotky.
Vstřícným přístupem našeho města k hasičům, se podařilo schválit v rozpočtu jednotky pro tento rok i prostředky na nákup zcela nového dopravního automobilu, který nahradí již dosluhující a technicky zastaralé vozidlo Avia Furgon. Tento fakt nás těší o to více, že se podařilo najít potřebné finanční prostředky k obměně i v těchto ekonomicky složitých dobách, za což je nutné vedení města vřele poděkovat.
Pro zajištění fyzické a odborné úrovně členů jednotky se pravidelně provádí odborná a fyzická příprava, dle ročního plánu odborné přípravy a to po jednotlivých družstvech jednotky, nebo u rozsáhlejších témat hromadně pro celou jednotku.
V jarních měsících jsme společně se členy jednotek hasičských sborů Radvanic, Bartovic, Šenova a Havířova absolvovali intenzivní třídenní odbornou přípravu v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích. Na členy jednotek čekalo několik desítek akci imitujících skutečné zásahy, tak aby si osvojili taktické postupy, znalosti a upevnili dovednosti při používání technických prostředků. Všichni zúčastnění velice kladně hodnotili tento typ odborné přípravy.
V dubnu jsme pak byli účastni instruktážně metodického zaměstnání v Hlučíně, které bylo zaměřeno na vyprošťování osob z havarovaných vozidel.
Součástí odborné přípravy jsou také taktická cvičení, kterých jednotka v průběhu roku absolvovala několik a to jak na území města, tak i v okolních obcích.
Samostatnou kapitolou je pak podíl členů jednotky na organizaci a zajištění důstojného průběhu, již zmiňovaného Dne záchranných složek, který se odehrál v září loňského roku. Mnoho členů jednotky se nepodílelo jen na samotném průběhu akce, ale také na její, prakticky celoroční, přípravě.
Velký dík pak patří členům jednotky, kteří zajistili dynamickou ukázku zásahu při dopravní nehodě, která byla divácky velmi atraktivní a byla vyvrcholením hasičské části akce.
Jistou samozřejmostí se stala také spolupráce naší jednotky s ostatními organizacemi v našem městě. Jedná se zejména o již tradiční spolupráci se základní školou na Datyňské ulici při organizaci jejich branného dne, nebo jde o ukázku techniky při akcích pořádaných Domem dětí a mládeže, na kterých jsme již několikaletými pravidelnými hosty.
Jak je vidět práce v jednotce je sice velice pestrá a zajímavá, ale také časově velice náročná. Z uvedeného vyplývá, že i v uplynulém roce bylo provedeno členy jednotky velké množství práce a to na úkor jejich vlastního volného času. Není jednoduché skloubit pracovní a osobní život s prací v jednotce a pro jednotku, která je zde připravena pro občany našeho města, kdykoliv a téměř s čímkoli pomoci.
Právě pracovní vytížení, ale také větší angažovanost doma, zejména s příchodem dětí do rodin našich hasičů, jsou častou příčinou utlumení, či ukončení práce v jednotce. Nutno říci, že kromě těchto pochopitelných důvodů jsou tu však i důvody daleko prostší a méně chvályhodné, jako je například dlouhodobá nečinnost, která nás dovedla k tomu, že jsme se museli rozloučit s některými členy zásahového týmu a to i v době, kdy je prakticky potřeba každé ruky k zajištění chodu a akceschopnosti jednotky.
Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že naše práce je velice odborně a fyzicky náročná a bez patřičné úrovně dovednosti a znalosti ji nelze dlouhodobě vykonávat.
O to více je potěšující fakt, že se, i když s obtížemi, daří do naší jednotky přijímat nové mladistvé posily a to zejména z řad námi odchované hasičské mládeže. Tento fakt jen potvrzuje, že investice do práce s mládeží není marná, i když řečeno, ekonomický slovníkem, návratnost investice je dlouhá a nízká. Nicméně, ale jak říkají judisti: „nemusí pršet, stačí když kape“.

Celá činnost hasičské jednotky a její rozvoj a její další zlepšování ku prospěchu všech nestojí jen na lidských zdrojích, ale také na dobrém finančním zázemí. Tuto oporu má jednotka ve svém zřizovateli a tím je Město Vratimov. Nelze si představit, že by bylo možno dosáhnout dnešní úrovně hasičů v tomto městě, bez vstřícného postoje našeho města a zejména pak bez toho aby bylo vytvořeno odpovídající finanční zázemí pro naši činnost.
Lze si jen přát, aby i v době dnešní ekonomické recese, byla podpora ze strany našeho zřizovatele alespoň na takové úrovni jako doposud, k vzájemnému oboustrannému prospěchu.

Tímto jsem Vás seznámil s činností vratimovského hasičského sboru v uplynulém roce a závěrem mi zbývá jen poděkovat všem, kteří se podílejí na práci naší organizace.
To vše by nebylo možné zejména bez podpory těch nejbližších, rodiny a přátel,
za což jim srdečně děkujeme.
Také děkujeme představitelům města a spolupracujícím organizacím za veškerou podporu a spolupráci v minulém roce. Nesmím opomenout všechny sponzory
a příznivce našeho sboru, kteří jsou významnými pomocníky při naši dobrovolné činnosti.
Závěrem mi dovolte, abych Vám do roku 2013 popřál hodně štěstí, zdraví, úspěchů a rodinné pohody.


Děkuji za pozornost.