Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Vratimov za rok 2010

Dámy a pánové, vážení hosté, bratři a sestry!

Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal na dnešní výroční valné hromadě a v následujících minutách Vás informoval o činnosti naší organizace v uplynulém roce.

Jednou z nejdůležitějších událostí celorepublikového významu byl IV. řádný sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, který proběhl 3. a 4. července na půdě VŠB v Ostravě. Po pěti letech se opět sešli delegáti nejpočetnějšího občanského sdružení v České republice, aby zvolili nové ústřední vedení, přijali změny v programu a zaměření činnosti organizace až do roku 2015. Závěry IV. řádného sjezdu jsou již zapracovány do plánu činnosti na letošní rok.

Vraťme se, ale zpět do loňského roku.
Pevný základ našeho sboru spočívá v práci s mládeží, represivní činnosti zásahové jednotky a pořádání kulturně – společenských akcích nejen pro členy naší organizace, ale i pro širokou veřejnost.


Nejprve bych se rád zmínil o činnosti oddílu mladých hasičů. Kolektiv čítal v uplynulém roce 39 dětí, které jsou rozděleny do dvou skupin.
Jedna skupina tzv. přípravka se skládá z 23 dětí předškolního věku, které se scházejí ve zbrojnici každou středu a jedná se o děti ve věku od 4 – 7 let. Tuto naši drobotinu mají na starosti Hanka Biedroňová a Martina Kulštejnová.
Za příznivého počasí se schůzky většinou konají v okolí hasičské zbrojnice, kdy si děti hrají míčem, lanem, opatrně překonávají kladinu. Samozřejmě jsou to hasiči a proto se pro ně připravují hry s různými prvky hasičského charakteru, jako je spojování hadic a jejich napojování na rozdělovač. V teplém počasí využívají jimi velice oblíbenou džberovou stříkačku, při které je vždycky velká legrace. V zimním období a za nepříznivého počasí se schůzky odehrávají v budově hasičárny, kde je pro děti zřízena klubovna a také je využívaná kulturní místnost. Ve vnitřních prostorách se většinou děti věnují výtvarné činnosti, kdy se učí zručnosti a tvořivosti, vždy je zaměřena na určitou tématiku daného období. Podle zájmu dětí také zapojujeme dospělé hasiče, kteří se dětem věnují po odborné stránce v oblasti značek, uzlů a techniky. Velké poděkování patří bratru Michalu Biedroňovi za tuto pomoc s nejmenšími.
20. března proběhlo v kavárně kulturního domu ve Vratimově slavnostní shromáždění delegátů okresu Ostrava, na které si děti s vedoucími připravili hasičské vystoupení, které sklidilo velký úspěch.
V rámci běžné schůzky bylo pro děti zorganizováno hledání pokladu, při putování děti plnily nejrůznější úkoly, než došly k vytouženému cíli.
Druhou 19-ti členou skupinu tvoří děti školního věku 7 – 15 let, které se scházejí každý čtvrtek a vedoucími jsou Kateřina Neuwirthová a Radka Čaníková.
30. dubna se u hasičské zbrojnice konalo kulturně-sportovní odpoledne nejen pro členy SDH Vratimov, ale také pro děti z kroužku mladých hasičů a jejich rodiče. Malé děti si společně s rodiči vyzkoušeli odlehčenou variantu závodu hasičské všestrannosti, starší děti se podílely na přípravě tohoto závodu, za což jim děkujeme. Hlavní rozhodčí byly čarodějnice, které odměnily děti sladkou odměnou.
V květnu proběhly ve Vratimově závody mladších a starších žáků v požárním útoku. V kategorii mladších žáků startovaly pouze dvě družstva a naše družstvo, ač předvedlo velmi pěkný výkon, skončilo na druhém místě. Kategorie starších žáků byla obsazena pěti týmy. Družstvo SDH Vratimov předvedlo krásný výkon, jako jediné se dostalo pod hranici půl minuty a umístilo se na 1. místě. Obě družstva získávají jistotu a podávají kvalitní a vyrovnané výkony, tudíž v dalším školním roce se jistě stanou "hrozbou" pro všechny okolní týmy.
V uplynulém roce měli maldí hasiči nejedno víkendové soustředění v hasičské zbrojnici, tzv. Noc na hasičárně, které jim přineslo krásné umístění mladších i starších žáků v podzimním kole celostátní hry Plamen. Konkurence a dravost ostatních týmů byla veliká. Pro jarní kolo celostátní hry Plamen mají “Dobře našlápnuto“. Nesmíme opomenout ani náš místní Memoriál Lukáše Pastrňáka, kde se tým mladších umístil na 2. místě a tým starších žáků byl na 5. místě. V průběhu celého roku se zúčastnily nejedné soutěže, které pořádaly okolní sbory. Mladí hasiči si také vyzkoušeli jaké to je na lezecké stěně a putovali na Ondřejník.
Závěrem roku čekala děti Mikulášská nadílka, kdy děti hledaly Mikuláše a čerty v místním lese Důlňáku a vánoční večírek.


Dále bych se rád zmínil o činnosti zásahové jednotky.
V minulém roce jednotka SDH Vratimov pracovala v počtu 25 členů. Stejně jako v předchozích letech je zařazena v kategorii JPO II z čehož plyne zajišťení pohotovosti čtyřčlenného družstva s dobou výjezdu do 5 minut od vyhlášení poplachu.
V uplynulém roce jednotka provedla celkem 187 zásahů, z čehož bylo 21 mimo území naší obce. Z uvedeného počtu bylo 11 požárů, 15 dopravních nehod, 20 krát se jednalo o čerpání vody, 5 krát o záchranu osob a zbývajících 137 zásahů bylo technického charakteru, kde šlo zejména o odstraňování překážek, likvidaci bodavého hmyzu, otevření uzavřených prostor, odstraňování rampouchů a sněhových převisů a další technické zásahy. K největším zásahům patřil požár výrobní haly v Paskově v lednu loňského roku, a také požár hospodářské usedlosti v Sedlištích v březnu. Náročné pak bylo zvládnutí povodní, které naše území zasáhly v květnu. V souvislosti s povodněmi jednotka provedla celkem 40 zásahů a to jak ve Vratimově, tak také mimo území našeho města.
Dne 27. srpna v 8:54 byla jednotka SDH Vratimov vyslána operačním střediskem do Vratimova na ulici Okrajovou k technické pomoci – odstranění nebezpečných stavů. Již cestou na místo zásahu jednotka dostala zprávu, že se pravděpodobně jedná o likvidaci následků po výskytu tornáda. Tedy vzdušného víru značné síly. Po příjezdu na místo místní obyvatelé potvrdili, že se jednalo o jev, který svými projevy a parametry odpovídal tornádu, následně bylo zjištěno, že šlo skutečně o, u nás velmi ojedinělý, výskyt tornáda a to se značnými ničivými účinky. Meteorologové uvádějí, že v našich podmínkách je tento jev pozorován v průměru asi desetkrát za rok. O to kuriosnější je jeho výskyt právě na území našeho města.
Mezi nejzávažnější událosi patří zásahy, kdy jde přímo o záchranu lidského života a jednalo se zejména o záchranu osob z vody. V našem případě z toku řeky Ostravice. Zde jednotka zasahovala celkem 3 krát. Při zásahu dne 1. 8. došlo včasným zásahem členů naší jednotky k přímé záchraně lidského života. Přímo z vody pod splavem byl zachráněn mladý muž. Druhého chlapce, který se ve vodě také topil, se však přes veškerou snahu nepodařilo zachránit. Za tento zásah jsou členové jednotky, kteří se jej účastnili, navrženi na ocenění.
Součástí práce jednotky je také například kácení a pořez stromů na žádost města, čímž jsou šetřeny nemalé finanční prostředky, kdy není nutné tuto práci zadávat komerčním subjektům.
Pro zajištění fyzické a odborné úrovně členů jednotky se pravidelně provádí odborná a fyzická příprava, dle ročního plánu odborné přípravy a to po jednotlivých družstvech jednotky, nebo u rozsáhlejších témat hromadně pro celou jednotku. V letošním roce je pak plánovaná hromadná odborná příprava pro celou jednotku v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích.
Zvláštní péče je věnována novým členům jednotky, se kterými je prováděna základní odborná příprava, na které se podílejí zejména velitelé družstev a technici jednotky.
Nedílnou součástí náplně práce je také základní údržba vybavení a výstroje jednotky.
V loňském roce se započalo svépomocně s opravou vozidla CAS-32 na podvozku T148. Byla provedena oprava nádrže na vodu, povrchová úprava jejich vnitřních stěn a kompletní povrchová úprava spodní části nástavby vozidla. V současné době je prováděna přestavba skříně nástavby, kde jsou dodělávány úložné prostory. Celá oprava bude zakončena novým nástřikem vozidla. Vše je prováděno členy jednotky v hasičské zbrojnici, což znamená pro našeho zřizovatele, tedy Město Vratimov, ušetření nemalých finančních prostředků, ale pro členy jednotky pak obrovské množství hodin práce, které již při opravě strávili a ještě jistě stráví.
Na vozidle Avia byla provedena rozsáhlejší oprava závad zjištěných při STK. Vzhledem ke stavu a technickým vlastnostem vozidla by však bylo vhodné toto vozidlo nahradit novým, vhodnějším pro použití v naši jednotce. Právě tento problém bude jistě jedním z hlavních bodů k řešení pro jednotku a nové vedení města.
Na vozidle Renault byla provedena plánovaná garanční prohlídka a doplněno výstražné zvukové zařízení.
Co se týče nové výstroje jednotka se v loňském roce zaměřila zejména na ochranné pomůcky, kdy byly pořízeny ochranné prostředky pro práci ve vodě, což se nám vzhledem k výše uvedenému jistě vyplatilo. Dále byla výbava jednotky rozšířena o svítilny, a další technické prostředky, kterými bude vybaveno vozidlo Tatra po dokončení všech oprav.
V letošním roce také dojde k datovému připojení na Integrované bezpečnostní centrum v Ostravě, které nás řídí jako operační středisko. Realizací tohoto připojení bude zajištěn, v případě vyhlášení poplachu pro jednotku, tisk příkazu k výjezdu, do budoucna případně i s mapou obsahující adresu místa zásahu. Systém bude umožňovat také další funkce, jako rozsvěcení světel v garáži při vyhlášení poplachu a podobně. Základní technické vybavení bylo zakoupeno na sklonku loňského roku a nyní čekáme na možnost propojení s IBC.
V budově hasičské zbrojnice byly provedeny revize a drobné opravy dle plánu. Na konci roku se konečně po mnohaleté snaze podařilo vyměnit jedna stará vrata v garáži za nová sekční s elektrickým pohonem. Ta by měla nejen zrychlit a zjednodušit výjezdy jednotky, ale také zamezit únikům tepla z garáže a snížit tak náklady na výtápění. Úplným řešením, co se týče úniků tepla a zajištění teplotní pohody v garáži bude provedení výměny všech vrat. Výměna zbývající dvojice vrat je plánovaná na letošní rok, a teprve po jejím dokončení bude garáž skutečně lépe tepelně izolovaná.
V souvislosti s výměnou muselo bylo přistoupeno k rekonstrukci elektrické instalace v garáži a dílně hasičské zbrojnice. Vše je opět prováděno své pomocí členy jednotky.
V neuspokojivém stavu je vstup do hasičské zbrojnice a to zejména schodiště, ze kterého odpadávají dlaždice a praská omítka. Dochází k postupnému rozpadu. Jde zde zřejmě o důsledek neodborně provedené rekonstrukce, která byla realizována asi před deseti lety. V současné době schodiště vyžaduje další rozsáhlou opravu.
Z uvedeného vyplývá, že i v uplynulém roce bylo provedeno členy jednotky velké množství práce a to na úkor jejich vlastního volného času. Není jednoduché skloubit pracovní a osobní život s prací v jednotce a pro jednotku, která je zde připravena pro občany našeho města, kdykoliv a téměř s čímkoli pomoci.
Je nutné poděkovat všem příznivcům a sponzorům, kteří svým dílem přispívají k práci jednotky. Jmenovitě bych chtěl poděkovat firmě Enespo. Po stránce materiálního a finančního zabezpečení pak patří hlavní dík našemu zřizovateli, tedy Městu Vratimov.


Činnost naší organizace nespočívá jen v práci s mládeží a činnosti zásahové jednotky. Každoročně pro naše členy a spoluobčany organizujeme kulturně-společenské akce. Neváhali jsme a již v lednu jsme pro rodiče a děti připravili netradiční akci s náznem „ Stavíme IGLŮ “ spojené s grilováním párečků. Akce sklidila velký úspěch, jak u malých, tak i u velkých stavitelů.
Již tradicí se stalo, že první sobotu v měsíci únoru pořádáme v sále Kulturního střediska Vratimov občany oblíbený společenský ples. Ve stejném měsíci proběhl také již tradiční výstup na Pustevny, námi velmí oblíbený „YDYKSEB“ v minulém roce poprvé však s bratry z Ostravy Radvanic. Doufáme, že v této spolupáci setrváme i v dalších létech. V měsíci dubnu jsme v rámci brigády uklidili okolí a skladové prostory hasičské zbrojnice. Pro členy sboru a širokou veřejnost nesmí v jarních měsících chybět oslava dne sv. Floriána, patrona hasičů, spojená s již zmiňovaným stavěním máje s otevíráním ohniště. Jako každoročně nechybělo i smažení vaječiny. V červnu pořádal sbor pro děti členů a mladé hasiče Dětský den. V červenci se nám oženil bratr Radim Biedroň.
Dále bych rád připomenul, že jsme se během roku účastnili několika kulturních akcí, žehnání praporů a ukázek techniky u příležitosti významných oslav výročí a dalších akcí okolních sborů. S naším praporem jsme byli účastníky slavnostního žehnání hasičského praporu bratrů z Horních Datyň a jejich slavnostní schůze k 85. výročí založení sboru. Nechyběli jsme ani na 5. setkání hasičských praporů, které se konalo v Ostravě – Plesné.
Neleníme ani v požárním sportu. V okrskové soutěži v požárním útoku se naše družstvo mužů i žen umístilo na krásném 2. místě.
Po dvouleté pauze se družstvo mužů rozhodlo změřit své síly s ostatními soutěžními kolektivy v Rýmařově. Bohužel se nepodařilo obsadit přední místa výsledkové listiny, ale zklamáni jsme nebyli, protože jsme aspoň zajistili místa poslední.
Mezi další sportovní akce pořádané naším sborem již tradičně patří silově vytrvalostní soutěž TFA Vratimov CUP. Také letošní, již 10. ročník, bude součástí Poháru ředitele HZS MSK v TFA. Hasiči v plné zásahové výstroji za použití dýchacích přístrojů musejí v soutěži překonat velmi náročnou trať s mnoha překážkami. Díky přízni sponzorů byla akce velmi dobře zajištěna a viděli jsme krásné sportovní výkony. Jak jsem se již dříve zmínil, připravili jsme pro mladé hasiče již 16. ročník branného závodu mládeže - Memoriál Lukáše Pastrňáka. Všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu obou zmíněných soutěží, děkuji.
Na podzim se někteří členové sboru účastnili tradičního hasičského zájezdu, který byl v krásném prostředí Beskyd a to na Visalajích v chatě Visalajka. Na zájezd se vydalo 15 dospělých a 8 dětí ve věku od 1,5 do 8 let. Večer samozřejmě nechybělo posezení u pivka a došlo i na zajímavé taneční kreace. Následující den proběhl v turistickém duchu, kdy jsme se vydali na procházku do okolí a pokochali se krásným pohledem na sněhem zaprášenou Lysou horu a pasoucí se koně. Cestou výletníci v lese nasbírali spoustu hřibů a potkali nejrůznější živočichy.
Poslední třetí den, kdy se všichni vraceli domů, stihli ještě někteří putovat na Bílý kříž. Výlet byl odměněn krásným slunečný podzimním počasím. Z bohatých společných zážitků mi jistě všichni účastníci zájezdu dají za pravdu, že ten kdo nejel, může jen hořce litovat.
V loňském roce také došlo k rekonstrukci do té doby využívaných webových stránek.
Na těchto stránkách se každý návštěvník může seznámit s naší bohatou činností. Myslím si, že tato rekonstrukce stránkám prospěla a pro některé se i jejich aktualizování stalo koníčkem.
Mezi činnosti na úseku prevence patří hlavně představování zásahové techniky a její nejrůznější výstroje občanům města, či exkurze žáků mateřských a základních škol. K prevenci jsou také využity již zmíněné naše webové stranky, kde lze snadno nalézt jak se chovat, když zazní siréna, popřípadě jaké nástrahy může skrývat topná sezóna a mnoho dalších užitečných rad a informací.
Také v loňském roce jsme pokračovali v postupné obnově vnitřního vybavení naší zbrojnice, například nákupem domácího kina a vybavení kuchyně, které bylo již v žalostném stavu. V postupné obměně se bude dále pokračovat i v letošním roce. Pro zlepšení prostředí hasičské zbrojnice bylo využito části financí z pořádaného plesu. Díky dotacím z městského úřadu na činnost zájmové organizace, jsme mohli spoluúčastí zakoupit některé vybavení klubovny mladých hasičů a zajistit některé sportovní akce sboru.


Tímto jsem vás seznámil s činností organizace v uplynulém období a na závěr mi zbývá jen poděkovat všem, kteří se podílejí na práci naší organizace. Členům sboru, kteří svůj volný čas věnují pro bezpečnost jiných. To všechno by nešlo zejména bez podpory těch nejbližších, rodiny a přátel. Za což jim srdečně děkujeme.
Také děkujeme představitelům města a spolupracujícím organizacím za podporu a spolupráci. Nesmím opomenout všechny sponzory a příznivce našeho sboru, kteří jsou významným pomocníkem při naši dobrovolné činnosti.
Závěrem mi dovolte, abych Vám do roku 2011, v kterém si připomeneme 100. let od založení našeho sboru, které proběhlo v tomto hostinci, popřál hodně štěstí, zdraví, úspěchů a rodinné pohody.


Děkuji za pozornost.