Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Vratimov za rok 2013

Dámy a pánové, vážení hosté, bratři a sestry!


Vítám Vás co nejsrdečněji na dnešní výroční valné hromadě vratimovského hasičského sboru.
Dovolte mi, abych Vás v následujících minutách informoval o stavu a činnosti sboru, jednotky a kolektivu mladých hasičů naší organizace v uplynulém roce.

Svou bilanci tedy započnu na poli sborového kulturně společenského života.
Již tradicí se stalo, že první sobotu v měsíci únoru pořádáme v sále Kulturního střediska ve Vratimově občany oblíbený a vítaný společenský ples. Ve stejném měsíci proběhl také tradiční výstup na Pustevny, nám známý a velmi oblíbený „YDYKSEB“.
V měsíci dubnu jsme v rámci čtvrtečních brigád uklidili okolí a skladové prostory hasičské zbrojnice.
Pro členy sboru a širokou veřejnost nesmí v jarních měsících chybět oslava dne sv. Floriána, patrona hasičů, spojená se stavěním máje a otevíráním ohniště.
Během roku jsme se účastnili několika kulturních akcí, žehnání praporů a ukázek techniky u příležitosti významných oslav výročí a dalších akcí okolních sborů. Nechyběli jsme ani na 8. květnovém setkání hasičských praporů, tentokrát u bratrů v Šenově.
V květnu nás čekala náročná investiční akce v podobě rekonstrukce kuchyně, která si vyžádala kompletní renovaci nejen všech inženýrských sítí, ale i omítek, výmalby a podlahy. Do takto opraveného prostoru kuchyně byla na přelomu prázdnin namontována nová kuchyňská linka s novými spotřebiči, vše dle toho, jak jsme si sami přáli a navrhli. Myslím si, že výsledek a konečný dojem hovoří za vše. To vše by nebylo možné bez vás, členů, kteří jste neměli lhostejný přístup k této akci a přiložili jste jakkoli svou ruku k zdárnému výsledku tohoto díla. Děkuji vám.
Měsíc červen, měsíc sportu, v naší organizaci tradičně patřil silově vytrvalostní soutěži TFA Vratimov CUP. Loňský již 12. ročník, který byl opět součástí Poháru ředitele HZS MSK v TFA, se stal ročníkem posledním.
K našemu rozhodnutí, nepokračovat v této soutěži, přispělo hned několik faktorů, kterými byly nejen stále více klesající podpora a zájem sponzorů a partnerů, ale i posuzování a škatulkování soutěže zda o TFA jde nebo ne, dle náročnosti závodní tratě.
V poprázdninové atmosféře, v září, Vratimov zaznamenal významnou společenskou událost, kdy se na Radničním náměstí, dle vzoru předešlých let, uskutečnila velkolepá a atraktivní akce nesoucí název „Den záchranných složek“. Záštity nad akcí se ujali starostka města Vratimova JUDr. Dagmar Hrudová a Statutární město Ostrava. V průběhu této akce se návštěvníci mohli těšit na ukázky práce hasičů, městské i státní policie, záchranářů a bohatý doprovodný kulturně-společenský program zakončený koncertem Petry Janů a Jiřího Schmitzera.
Velký dík pak patří nejen, realizačnímu týmu, ale i všem ostatním členům našeho sboru, paní starostce, partnerům a sponzorům, kteří svou rukou nebo podporou podpořili tak významnou a prestižní událost.
Svou ukázkou obohatili program tohoto dne i naši nejmenší hasiči tělem a duší.
Svým hasičským vystoupením, které si děti musely připravit za velmi krátkou dobu, se pak prezentovaly před celým městem. Nervozita a tréma byla veliká, ale zvládli to a po právu tak sklidili veliký potlesk.
Pojďme se tedy blíže podívat na tyto naše mladé hasičské následovníky.


Vratimovská hasičská omladina měla 28 členů ve věku od 4 do 15 let. Schází se pravidelně každý pátek od 16 do 18 hodin v hasičské zbrojnici pod vedením vedoucích, Katky a Kamila Neuwirtha, Hanky Biedroňové a instruktorů Kláry Neuwirthové, Veroniky Sumíkové a Dominika Sabáka.
Postupem času začíná drobotina dorůstat do věku převyšující 15 let a tak se někteří dorostenci vydali cestou směřující k výjezdové jednotce a někteří se pomalu stávají instruktory v tomto mládežnickém kolektivu.
Děti během roku zažily i spoustu dobrodružství.
V jarním a podzimní období proběhl víkendový pobyt pro děti na Višňovce.
Svou velkou roli při tréninku sehrálo i víkendové soustředění v areálu vratimovské hasičárny před jarním kolem celostátní hry Plamen.
Ve spolupráci s radvanickými mladými hasiči měl náš kolektiv možnost zapůjčení překážek pro soutěže CTIF. Toto jedinečná možnost si vše osahat, vyzkoušet a natrénovat byla pro mladé borce cenným přínosem.
V loňské soutěžní sezóně byli mládežníci účastni nejedné soutěže pořádané okolními sbory. Neopomněli ani jarního a podzimního kola celostátní hry Plamen.
Na pozimní první říjnovou sobotu jsme připravili pro mladé hasiče již 19. ročník branného závodu mládeže s názvem Memoriál Lukáše Pastrňáka. I tento ročník, jakožto i ročníky minulé, byl početně pestrý na kolektivy mladších a starších žáků z okresů Ostrava a Frýdek Místek. Nechyběl ani náš vratimovský výběr, který byl soutěžními pěticemi zastoupen v obou zmíněných kategoriích.
V rámci okrskové soutěže ve Václavovicích proběhlo na sklonku roku vyhodnocení kolektivů mladých hasičů našeho okrsku Ostrava Venkov, kde vratimovští v celkovém výsledku obsadili krásné 3. místo.
Jako každý rok pořádali nejrůznější doprovodné akce, kterými jsou například diskotéky. V měsíci prosinci jsme pro malé hasiče připravili mikulášskou nadílku a vánoční besídku.
Nejen soutěží a zábavou je mladý hasič živ, ale což takhle malé zpestření v podobě exkurze na hasičskou stanici Hasičského záchranného sboru MSK v Nošovicích. Díky Jaroslavu Náhlíkovi tak měli mladí kolegové možnost prohlídky hasičské techniky a poznat její funkci nejen z pozemní, ale i ptačí perspektivy.
Tímto bych chtěl všem vedoucím a instruktorům kolektivu mladých hasičů poděkovat za jejich nelehkou trpělivou a obětavou práci s dětmi, kterou odvádějí pro náš sbor. Nemohu také opomenout poděkovat naším mladým hasičům za jejich sportovní a kulturní reprezentaci vratimovského hasičstva. Buďme na ně právem hrdí a pyšní s vědomím toho, že mezi nimi vyrůstá další generace našich následovníků v hasičské myšlence.

Hasičská myšlenka „Bližnímu ku pomoci, vlasti k ochraně“ je hnacím prvkem zásahové jednotky, s jejíž činností Vás podrobně seznámím v následující části své výroční zprávy.
Stejně jako v předchozích letech je zařazena v kategorii JPO II. Je tedy jednotkou s územní působností i mimo katastrální území zřizovatele, z čehož plyne povinnost zajištění pohotovosti čtyřčlenného družstva s dobou výjezdu do 5 minut od vyhlášení poplachu z místa své dislokace.

V uplynulém roce naše jednotka provedla celkem 119 zásahů. Jako v předešlých letech převažují zásahy technického charakteru, jako otevření uzavřených prostor, čerpání vody a odstraňování nebezpečných stavů. Nesmím však ani vynechat 11 požárů a 16 dopravních nehod.
Větší množství zásahů bylo také spojeno s neočekávaným sněhovým přívalem o velikonocích, kdy bylo nutné preventivně odstranit sníh ze střechy kulturního domu, kde mohlo dojít ke zborcení přetížené konstrukce. Zde jednotka spolupracovala se členy bratrské jednotky z Horních Datyň.
Mezi největší zásahy patřily zásahy mimo území našeho města, kterých bylo celkem 10.
Jednalo se například o požár dopravníkového pásu v areálu Arcelor Mittal Ostrava v lednu, požár odpadu v areálu firmy OZO v Ostravě Kunčicích nebo požár lesního porostu v Ostravě Kunčičkách v dubnu, či požár seníku v Ostravě Porubě v srpnu.
Jako ocenění, za dobře odvedenou práci, lze také pochopit naši účast na Dnech NATO, které se již tradičně konaly na letišti Leoše Janáčka v Mošnově. Naše jednotka byla přizvána společně se 3 dalšími vybranými, aby zajišťovala požární bezpečnost na této mezinárodní vojenské akci.
Nedílnou součástí práce jednotky je také práce pro naše město, ať už se jedná o kácení a ořez stromů na žádost městského úřadu v rámci odborné přípravy a výcviku jednotky, nebo zajištění provozu vysoušečů pro potřeby objektů v majetku města a pro naše občany.
K dalšímu prohloubení spolupráce s městem přispívá také možnost zaměstnání dvou členů jednotky v Technických službách, kde jim je umožněno i v pracovní době zajišťovat akceschopnost naši jednotky. Za tento vstřícný přístup patří starostce našeho města JUDr. Hrudové a ředitelce TS Ing. Karolové velký dík.
Po pracovní stránce byl loňský rok pro jednotku velice náročný. Svépomocí došlo k dokončení rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení v prostorách garáží a technického zázemí stanice.
Vzhledem k současné bezpečnostní situaci a hlavně vzhledem k hodnotě, převážně městského majetku uloženého v hasičské zbrojnici, se podařilo po několika létech plánování zrealizovat elektronické zabezpečení objektu, který je v současné době kompletně zajištěn. Tento krok vnímáme jako velmi významný a hlavně potřebný.
Po celý rok pak probíhala drobná údržba jak techniky, tak budovy hasičské zbrojnice a technických prostředků.
Díky štědrosti našeho zřizovatele, tedy města Vratimov, který z největší části nese tíhu finančního zabezpečení provozu zásahové jednotky, se podařilo i v loňském roce plně zajistit její akceschopnost. Další finanční injekce se podařilo získat z dotací MS kraje a také z ministerstva financí. Byly to finance určené pro nákup technických prostředků a ochranných pomůcek, díky kterým se podařilo obnovit a doplnit stávající vybavení jednotky.
Největší změny, ale v loňském roce doznal vozový park jednotky.
Své ovoce přinesla několikaletá snaha realizovat nákup nového dopravního automobilu. K naší velké radosti se podařilo městu Vratimov nalézt dostatečné množství finanční prostředků a tak proměnit snahy ve skutečnost.
V průběhu roku proběhlo výběrové řízení a začátkem léta, po jeho vyhodnocení a ukončení bylo nové vozidlo objednáno. V polovině září bylo vozidlo připraveno k předání. Jedná se o vozidlo Renault Master s devíti místy pro posádku. Toto vozidlo nahradí již nevyhovující a technicky i morálně zastaralé vozidlo Avia.
Po převzetí vozidla následovala jeho povrchová úprava za pomoci reflexní fólie a před koncem roku se podařilo zajistit montáž výstražného světelného a zvukového zařízení. Toto zařízení v hodnotě cca 60 tisíc korun se podařilo získat bezplatně jako sponzorský dar od firmy KES Vratimov. Což je mimo jiné také reflexe dlouhodobě úspěšné spolupráce mezi naší jednotkou a touto společností. Tímto bychom chtěli firmě KES poděkovat nejen za tento dar, ale také za tuto vzájemnou spolupráci a přejeme si, aby byla i nadále prospěšná pro obě strany. V letošním roce pak, dle finančních možností, ještě plánujeme úpravy vnitřního prostoru vozidla tak, aby plně vyhovovalo našim požadavkům.
Další velkou změnou ve vozovém parku naši jednotky je obměna dosluhujícího vozidla CAS-32 T148, které bylo nahrazeno novějším vozidlem
CAS-32 T815, které se podařilo získat bezúplatným převodem z majetku krajského úřadu. I v tomto případě se jednalo o dlouhodobou snahu řešit nevyhovující stav vozidla T148.
Obě tato vozidla jsou již plně zařazena do výjezdové činnosti a velkou měrou tak ovlivňují akceschopnost vratimovské hasičské jednotky.

Pro zajištění fyzické a odborné úrovně členů jednotky se pravidelně provádí odborná a fyzická příprava, dle ročního plánu odborné přípravy a to po jednotlivých družstvech jednotky, nebo u rozsáhlejších témat hromadně pro celou jednotku.
Součástí odborné přípravy jsou také taktická cvičení, kterých jednotka v průběhu roku absolvovala několik a to jak na území města, tak i v okolních obcích.
Samostatnou kapitolou je pak podíl členů jednotky na organizaci a zajištění důstojného průběhu, již zmiňovaného Dne záchranných složek, který se odehrál v září loňského roku. Mnoho členů jednotky se nepodílelo jen na samotném průběhu akce, ale také na její, prakticky celoroční, přípravě.
Velký dík pak patří členům jednotky, kteří zajistili dynamickou ukázku zásahu při dopravní nehodě, která byla divácky velmi atraktivní a byla vyvrcholením hasičské části akce.
Jistou samozřejmostí se stala také spolupráce naší jednotky s ostatními organizacemi v našem městě. Jedná se zejména o již tradiční spolupráci se základní školou na Datyňské ulici při organizaci jejich branného dne, nebo
o ukázku techniky při akcích pořádaných Domem dětí a mládeže či okolními sbory.
Jak je vidět práce v jednotce je sice velice pestrá a zajímavá, ale také časově, odborně a fyzicky náročná. Z uvedeného vyplývá, že i v uplynulém roce bylo provedeno členy jednotky velké množství práce a to na úkor jejich vlastního volného času. Není jednoduché skloubit pracovní a osobní život s prací v jednotce a pro jednotku, která je zde připravena pro občany našeho města, kdykoliv a téměř s čímkoli pomoci.
Těší nás fakt, že se nám začíná dařit přijímat do naší jednotky nové mladistvé posily a to zejména z řad námi odchované hasičské mládeže. Tento fakt jen potvrzuje, že investice do práce s mládeží není marná, i když řečeno, ekonomický slovníkem, návratnost investice je dlouhá a nízká.

Celá činnost hasičské jednotky a její rozvoj a její další zlepšování ku prospěchu všech nestojí jen na lidských zdrojích, ale také na dobrém finančním zázemí. Tuto oporu má jednotka ve svém zřizovateli a tím je Město Vratimov. Nelze si představit, že by bylo možno dosáhnout dnešní úrovně vratimovských hasičů, bez vstřícného postoje našeho města a zejména pak bez toho aby bylo vytvořeno odpovídající finanční zázemí pro naši činnost.
Lze si jen přát, aby i v době dnešní ekonomické recese, byla podpora ze strany našeho zřizovatele alespoň na takové úrovni, jako doposud, k vzájemné-
mu oboustrannému prospěchu.

Tímto jsem Vás seznámil s činností vratimovského hasičského sboru v uplynulém roce a závěrem mi zbývá jen poděkovat všem, kteří se podílejí na práci naší organizace.
To vše by nebylo možné zejména bez podpory těch nejbližších, rodiny a přátel,
za což jim srdečně děkujeme.
Také děkujeme představitelům města a spolupracujícím organizacím za veškerou podporu a spolupráci v minulém roce. Nesmím opomenout všechny sponzory
a příznivce našeho sboru, kteří jsou významnými pomocníky při naši dobrovolné činnosti.

Závěrem mi dovolte, abych Vám do roku 2014 popřál hodně štěstí, zdraví, úspěchů a rodinné pohody.


Děkuji Vám za pozornost.